Ogólne warunki gwarancji MANITOU i MUSTANG

Zeppelin Polska Sp. z o.o., z dnia 30.01.2019

 

MANITOU udziela gwarancji na każde nowe, sprzedane przez siebie urządzenie. Gwarancja obejmuje wszystkie wady części lub produkcji urządzenia. Przez „urządzenie” rozumie się maszynę, jej opcje i osprzęt posiadający homologację MANITOU

 

 1. Gwarancja:
 2. rozpoczyna się w dniu pierwszego uruchomienia (podpisanie między stronami: Kupujący – Sprzedający należycie wypełnionego i prawomocnie podpisanego poświadczenia przekazania maszyny do eksploatacji),
 3. obowiązuje w okresie: 12 miesięcy lub 2000 godzin, w zależności, co wystąpi pierwsze
 4. możliwe jest odpłatne przedłużenie gwarancji, na odrębnych warunkach, do maksymalnie 60 miesięcy lub 6000 godzin, w zależności, co wystąpi pierwsze
 5. obejmuje (oprócz niżej opisanych wyjątków): wymianę lub naprawę części, w przypadku, których stwierdzono wadę produkcyjną, konstrukcyjną lub wadę materiału użytego do ich produkcji,
 6. stosuje się do urządzenia pod warunkiem, że było ono eksploatowane, konserwowane i poddawane przeglądom, zgodnie z instrukcją dostarczoną wraz z urządzeniem, a także przy użyciu oryginalnych części w warsztacie należącym do sieci dealerów autoryzowanych przez MANITOU.

 

Wymiana czy naprawa części w ramach gwarancji nie przedłuża okresu obowiązywania gwarancji.

 

Wyłącznie dealerzy autoryzowani przez MANITOU (lista dostępna na stronie internetowej www.manitou.com) są uprawnieni do wykonywania napraw w ramach gwarancji.

 

Gwarancja jest udzielana pierwszemu właścicielowi maszyny i może zostać przeniesiona na kolejnych jej właścicieli na pozostały okres obowiązywania gwarancji.

 

 1. Wyjątki, w których gwarancja nie obejmuje:

 

 1. uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwej eksploatacji, niezgodnej z zaleceniami przekazanymi przez dealera, a zwłaszcza z tymi zamieszczonymi w instrukcji obsługi, uszkodzeń spowodowanych zaniedbaniem lub powstałych w wyniku jakichkolwiek innych wypadków (akty wandalizmu, pożar, itp.),
 2. sytuacji, w których zabezpieczenia dostarczone z wyposażeniem nie zostały zamontowane bądź zostały zniszczone, lub gdy systemy bezpieczeństwa zostały rozregulowane lub wyłączone,
 3. wymiany części i elementów eksploatacyjnych zużywających się lub narażonych na normalne zużycie w czasie użytkowania urządzenia (filtry, świece zapłonowe, hamulce, sprzęgła, pasy napędowe, opony, farba itp.), płynów eksploatacyjnych (oleje, płyn hamulcowy itp.) oraz części, których stopień zużycia jest anormalny,
 4. normalnych zabiegów konserwacyjnych (takich jak regulacja, czyszczenie obwodu paliwa itp.),
 5. modyfikacji urządzeń wykonanych przez użytkownika czy osobę trzecią, wykraczających poza specyfikacje producenta oraz wykonanych bez wcześniejszej pisemnej zgody MANITOU,
 6. prac przeprowadzonych przez osoby nieposiadające autoryzacji MANITOU, które nie mają wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa i nie przeszły odpowiedniego szkolenia w zakresie napraw i konserwacji urządzeń MANITOU, co może wpłynąć na funkcjonowanie, stabilność i niezawodność tych urządzeń,
 7. części czy elementów, które zostały zastąpione przez komponenty nieoryginalne lub zaadaptowane, a pochodzące z innego źródła niż MANITOU,
 8. kosztów transportu, opłat celnych, rożnych opłat podatkowych wynikających z prac związanych z przeglądami czy wypełnianiem gwarancji,
 9. wózków, których numer seryjny został zmieniony, sfałszowany lub usunięty
 10. sytuacji, w których nie zostały wykonane przeglądy podczas przekazywania do eksploatacji i w okresie obowiązywania gwarancji.

 

Ani MANITOU, ani autoryzowani dealerzy nie mogą ponosić odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie konsekwencje unieruchomienia urządzenia w okresie obowiązywania gwarancji, tj. wynajem maszyn, straty finansowe, straty produkcyjne, straty eksploatacyjne itp.

 

We wszystkich przypadkach umowna gwarancja nie zastępuje obowiązujących gwarancji prawnych.

 

 1. Uruchomienie

 

 1. Przekazanie do eksploatacji jest darmowe i powinno zostać wykonane przez dealera MANITOU.
 2. Dealer sprawdzi ogólny stan techniczny maszyny, działanie, poziomy i ustawienia.
 3. W tym samym czasie wskazówki dotyczące eksploatacji, bezpieczeństwa oraz konserwacji urządzenia powinny zostać przekazane właściwej osobie w firmie oraz wszystkim pozostałym użytkownikom maszyny.
 4. Przekazanie maszyny do eksploatacji rozpoczyna okres trwania umownej gwarancji i z tego powodu ma ono szczególne znaczenie.
 5. Po przekazaniu urządzenia do eksploatacji dealer przekaże Państwu potwierdzenie przekazania do eksploatacji.
 6. Ta procedura jest dowodem na to, że dostarczone urządzenie jest zgodne z zamówieniem, jego stan nie budzi żadnych zastrzeżeń, instrukcja obsługi została przekazana oraz określone zostały wskazówki dotyczące eksploatacji i bezpieczeństwa.

 

 1. Obowiązkowy przegląd, co 500 godzin lub 6 miesięcy:

 

 1. Przegląd ten musi zostać obowiązkowo wykonany, gdy upłynie ok. 500 godzin lub w ciągu 6 miesięcy, licząc od dnia uruchomienia maszyny (w zależności, które z tych kryteriów czasowych zostanie spełnione, jako pierwsze).
 2. Płyny eksploatacyjne, robocizna i koszty dojazdu wynikające z tytułu tego przeglądu zostaną zafakturowane.
 3. Na zakończenie tego pierwszego przeglądu Klient musi podpisać sprawozdanie z przeglądu, które zostanie włączone do książki konserwacji. Dealer zachowa jego kopię.
 4. MANITOU zaleca przestrzeganie w przyszłości kontroli okresowych oraz kontroli ustalonych w instrukcji obsługi.
 5. W zależności od warunków użytkowania można zmniejszyć okres przeprowadzania sprawozdania według oceny dealera.
 6. W celu uzyskania szczegółowych informacji o przeglądzie należy odnieść się do instrukcji obsługi dostarczonej razem z maszyną.

5.      Nieuzasadnione wezwanie

W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu, a w szczególności, gdy wezwany do naprawy maszyny personel techniczny Gwaranta stwierdzi, iż naprawa polegała na wykonaniu czynności obsługi codziennej, lub drobnych regulacji nieistotnych z punktu widzenia gwarancji, takich jak na przykład:

a)      zmiana parametrów pracy maszyny na życzenie Kupującego;
b)      dokręcenie opasek zaciskowych, połączeń śrubowych itp.
c)      uzupełnienie elektrolitu, lub płynów eksploatacyjnych itp.

5.1. W przypadku stwierdzenia, że przyczyna awarii leży po stronie Użytkownika, wezwanie będzie uznane za nieuzasadnione.

5.2. W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionego wezwania, reklamacja nie będzie uznana, a koszty wezwania i naprawy poniesie Kupujący.