GWARANCJE I SERWISOWANIE GOUPIL CEE

Zeppelin Polska Sp. z o.o. z dnia 30.01.2019r

 

 1. Przedmiot gwarancji
  • ZEPPELIN Polska Sp. z o.o., zwana dalej „Gwarantem”, jako sprzedający pojazd elektryczny Goupil, zwany dalej „Pojazdem elektrycznym”, gwarantuje, że opisany wyżej pojazd elektryczny marki Goupil, wolny jest od wad materiałowych lub produkcyjnych, a w razie ujawnienia takiej wady powstałej z przyczyny tkwiącej w sprzedanej rzeczy zobowiązuje się do usunięcia wady fizycznej pojazdu, wyłącznie w zakresie i na warunkach podanych w niniejszych warunkach gwarancji.
 2. Wykonywanie obowiązków gwarancyjnych
  • Uprawnienia Kupującego z niniejszej gwarancji mogą zostać przeniesione na inną osobę tylko za zgodą Gwaranta wyrażoną w formie pisemnej.
 3. Okres gwarancji na nowe pojazdy elektryczne Goupil
  • Na sprzedawane przez siebie pojazdy elektryczne Goupil, Gwarant udziela następującej gwarancji podstawowej:

* Gwarancja 2+2 lata degresywne (patrz tabela w rozdziale dot. baterii) z wyjątkiem baterii stanowiących pojedynczą jednostkę (2 lata lub 800 cykli)

** Stosowane tylko w pojazdach "litowych" G4 i G5

 

 1. Warunki wspólne dla rożnych gwarancji GOUPIL

 

 • Nowy pojazd jest objęty każdą z gwarancji GOUPIL od daty wprowadzonej w "certyfikacie gwarancji kontraktowej" znajdującym się na pierwszej stronie podręcznika serwisowego, przez wskazany czas ograniczony ilością godzin użytkowania.
 • W celu skorzystania z obsługi pojazdu w ramach różnych gwarancji GOUPIL, użytkownik (nabywca) musi zażądać jej od Autoryzowanego dealera.
 • W przypadku sprzedaży pojazdu, jego kolejny nabywca będzie korzystał z różnych gwarancji GOUPIL do odpowiednich dat ich wygaśnięcia, tak długo jak warunki stosowania tych gwarancji będą dla każdej z nich spełnione. W tym celu, pierwszy użytkownik jest zobowiązany przekazać nabywcy warunki stosowania tych gwarancji.

 

 1. Gwarancja kontraktowa

 

 • W dodatku do gwarancji ustawowej dotyczącej wad ukrytych, GOUPIL Industrie udziela, na nowy pojazd gwarancji na wszystkie wady materiałowe, montażowe i produkcyjne na okres 2 lat z limitem 1000 godzin użytkowania z bateriami kwasowymi lub 2000 godzin użytkowania z bateriami litowymi, poczynając od daty dostarczenia do użytkownika lub do dealera (jeżeli ma to zastosowanie). Data ta, jest umieszczana w "certyfikacie gwarancji" instrukcji serwisowania dostarczonej wraz z pojazdem. Należy zaznaczyć, że wszystkie prace, części i robocizna, przeprowadzone w ramach gwarancji są objęte gwarancją do momentu wygaśnięcia gwarancji na pojazd. Części, które zostały wymienione w ramach gwarancji kontraktowej stają się własnością GOUPIL Industrie.

 

5.2. Gwarancja kontraktowa obejmuje:

 

Poza ograniczeniami wymienionymi w dalszej części, gwarancja kontraktowa pojazdu obejmuje naprawę lub wymianę części uznanych przez GOUPIL Industrie lub jego przedstawiciela za wadliwe i robociznę* niezbędną do przywrócenia sprawności pojazdu. Te czynności mogą być wykonane przy użyciu nowych lub standardowych części zamiennych według decyzji producenta.

* z wyłączeniem zastosowania innych warunków

 

 1. Elementy nieobjęte gwarancją kontraktową:

 

 • Utrzymanie i regulacje:

 

 1. Wydatki poniesione przez użytkownika na utrzymanie pojazdu, zgodne z zaleceniami producenta.
 2. Dostosowanie i regulacje (równoległość kół, drzwi, wyrównanie osi przedniej i tylnej).
 3. Wymiana części, które doznały normalnego zużycia związanego z użytkowanie pojazdu, jego przebiegiem lub ilością godzin jego pracy lub wpływami środowiska, jeżeli ta wymiana nie jest konsekwencją wady. Dotyczy to następujących części: opony, tapicerka, deska rozdzielcza, ręczne przełączniki deski rozdzielczej drzwi i okien, okładziny hamulcowe, połączenia kulowe, łożyska kół przednich i tylnych, żarówki, bezpieczniki, pierścienie poprzecznic, pióra wycieraczek, amortyzatory, płyny i smary.

 

 • Użytkowanie pojazdu:

 

 1. Wibracje i hałas związane z używaniem pojazdu, pogorszenie stanu takie jak zmiana koloru, zmiany lub deformacje części wynikające z ich normalnego starzenia.
 2. Uszkodzenia będące skutkiem użytkowania płynów, części lub akcesoriów innych niż oryginalne.
 3. Uszkodzenia będące skutkiem zjawisk naturalnych, takich jak grad, zalanie, piorun, burza lub innych zagrożeń atmosferycznych, i tych, które wynikają z wypadków, pożaru, lub kradzieży.
 4. Konsekwencje napraw, przeróbek, lub modyfikacji wykonanych w pojeździe przez firmy nieautoryzowane przez GOUPIL Industrie.
 5. Niebezpośrednie konsekwencje ewentualnych defektów (utrata przyjemności z użytkowania, itp.).

 

 1. Warunki korzystania z pełnej z gwarancji kontraktowej:

 

 • Utrzymanie i naprawa pojazdu w całkowitej zgodności z wymaganiami GOUPIL Industrie i zachowywanie na to potwierdzenia (książka serwisowa należycie wypełniona, protokoły naprawy, faktury, itd.)
 • W przypadku wykrycia ewentualnego defektu, użytkownik musi o tym poinformować dział obsługi posprzedażnej i serwisu GOUPIL Industrie lub autoryzowanego dealera tak szybko jak tylko jest to możliwe. Celem takiego postępowania jest zapewnienie bezpieczeństwa i zapobieżenie pogorszenia stanu zaobserwowanego defektu, które mogłoby doprowadzić do znacznie poważniejszej naprawy niż pierwotnie konieczna. W rezultacie gwarancja kontraktowa nie pokryje kosztów defektu i jego konsekwencji.

 

Nieprzestrzeganie tych zasad uczyni użytkownika odpowiedzialnym za wszystkie bezpośrednie i pośrednie przyszłe konsekwencje związane z funkcjonowaniem pojazdu.

 

 • Utrata korzyści z gwarancji kontraktowej nastąpi w następujących przypadkach:
 1. Zostaną wykonane modyfikacje lub adaptacje pojazdu, chociaż nie zostały one zaplanowane ani autoryzowane przez GOUPIL Industrie, lub zostały wykonane bez przestrzegania wymagań technicznych określonych przez GOUPIL Industrie.
 2. Uszkodzenie jest skutkiem zaniedbania, lub nieprzestrzegania wymagań, jakie są podane w instrukcji obsługi i utrzymania (w szczególności przeciążanie, nawet czasowe).

 

 1. Gwarancja na baterie kwasowe:

 

 • Gwarancja obejmuje

 

 1. Baterie trakcyjne są objęte gwarancją producenta przez 2 lata + 2 lata degresywne lub 1500 cykli, (w zależności, co nastąpi wcześniej),
 2. Baterie pół-trakcyjne (pojedyncza jednostka), objęte są gwarancją producenta przez 2 lata lub 800 cykli, (w zależności, co nastąpi wcześniej).

 

 1. Gwarancja na baterie kwasowe nie obejmuje:

 

9.1. Poza dalej wymienionymi ograniczeniami, gwarancja baterii obejmuje naprawę lub wymianę części uznanych przez GOUPIL Industrie lub jego przedstawiciela za wadliwe oraz robociznę* konieczną do przywrócenia sprawności z wyłączeniem elementów tworzących system centralnego nawadniania i czujnika poziomu elektrolitu w baterii.

*z wyłączeniem zastosowania innych warunków

 

 1. Warunki pełnego korzystania z gwarancji na baterie kwasowe:

 

 • Przestrzeganie wymagań producenta związanych z użytkowaniem i utrzymaniem baterii (patrz rozdział IV: Ładowanie i utrzymanie baterii w instrukcji obsługi GOUPIL Industrie).
 • Przeprowadzanie przeglądów i remontów pojazdu w całkowitej zgodności z wymaganiami GOUPIL Industrie i być w stanie to potwierdzić (książka serwisowa należycie wypełniona, protokoły naprawy, faktury, itd.).
 • Ładowanie pojazdów z instalacji elektrycznej, która spełnia bieżące standardy i przy użyciu właściwego kabla przyłączeniowego.

 

 

 1. Utrata korzyści z gwarancji na baterie kwasowe

Kupujący może utracić gwarancję w przypadku zaistniałych sytuacji:

 

 • Zostały wykonane modyfikacje lub adaptacje pojazdu, chociaż nie zostały one zaplanowane ani autoryzowane przez GOUPIL Industrie, lub zostały wykonane bez przestrzegania wymagań technicznych określonych przez GOUPIL Industrie.
 • Uszkodzenie jest skutkiem zaniedbania, lub nie przestrzegania wymagań, jakie są podane w instrukcji obsługi i utrzymania (w szczególności ładowanie częściowe, lub zaniedbanie w utrzymaniu właściwego poziomu elektrolitu).

 

 1. Gwarancja na baterie litowe

 

Gwarancja obejmuje jak poniżej:

 

 • Bateria litowa 150Ah objęta jest przez 2 lata okresem pełnej gwarancji, potem degresywnie do 5 lat lub 1250 cykli (co nastąpi wcześniej). Wartość tą można sprawdzić zawsze przy podłączeniu się do pakietu baterii.

 • Jeżeli pakiet ma mniej niż 5 lat, to koniec okresu gwarancji następuje gdy pakiet baterii dostarczy energię 1250 x Nominalna Pojemność Ogniwa (Ampero-Godziny dostarczone).

Przykład:

Nominalna Pojemność 200Ah

Maksymalna ilość energii dostarczona przez baterię, objęta gwarancją: 250 000Ah

Użytkowanie baterii w temperaturach powyżej 40°C, powoduje stopniowe zmniejszenie Nominalnej Pojemności Ogniw.

 

 • GOUPIL Industrie gwarantuje zachowanie autonomii powyżej 75% Nominalnej Pojemności po 1250 cyklach.

 

 1. Gwarancja na baterie litowe nie pokrywa:

 

 • Poza dalej wymienionymi ograniczeniami, gwarancja baterii obejmuje naprawę lub wymianę części uznanych przez GOUPIL Industrie lub jego przedstawiciela za wadliwe oraz robociznę* niezbędną do przywrócenia sprawności pojazdu.

*z wyłączeniem zastosowania innych warunków

 

 • Bateria wymaga inspekcji: po raz pierwszy po maksymalnie 6 miesiącach użytkowania, potem raz na rok.
 • Należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących użytkowania i konserwacji baterii (patrz rozdział IV: Ładowanie i utrzymanie baterii w instrukcji obsługi GOUPIL Industrie).
 • Przeprowadzać przeglądy i remonty pojazdu w całkowitej zgodności z wymaganiami GOUPIL Industrie i być w stanie to potwierdzić (książka serwisowa należycie wypełniona, protokoły naprawy, faktury, itd.).
 • Podłączać pojazd do sieci elektrycznej przestrzegając bieżących przepisów bezpieczeństwa i używając właściwego kabla przyłączeniowego.

 

 1. Gwarancja nie będzie dłużej miała zastosowania, jeżeli:

 

 1. Zostały wykonane modyfikacje lub adaptacje pojazdu, chociaż nie zostały one zaplanowane ani autoryzowane przez GOUPIL Industrie, lub zostały wykonane bez przestrzegania wymagań technicznych określonych przez GOUPIL Industrie.
 2. Uszkodzenie jest skutkiem zaniedbania, lub nie przestrzegania wymagań, jakie są podane w instrukcji obsługi i utrzymania.
 3. Nastąpi otwarcie lub wymiana jednego lub więcej elementu pakietu bez wcześniejszej zgody ze strony GOUPIL Industrie

 

 1. Gwarancja powłoki lakierniczej i zabezpieczenia anty-korozyjnego:

 

GOUPIL Industrie gwarantuje karoserię wolną od oryginalnych defektów lakierniczych a karoserię i konstrukcję pojazdu w zakresie perforacji mającej źródło wewnątrz w postaci korozji arkuszy metalu, co GOUPIL Industrie uznaje za odpowiadające wadzie wytwarzania, materiałowej lub zastosowanych środków ochronnych.

 

Co obejmuje gwarancja:

 

 • Poza dalej wymienionymi ograniczeniami, gwarancja powłoki lakierniczej i zabezpieczenia anty-korozyjnego obejmuje naprawę lub wymianę elementów uznanych przez GOUPIL Industrie za wadliwe.
 • Gwarancję powłoki lakierniczej i zabezpieczenia anty-korozyjnego stosuje się pod warunkiem, że pojazd był zawsze utrzymywany w sposób zgodny z zaleceniami i cyklami określonymi przez GOUPIL Industrie, a naprawy wszelkich uszkodzeń były przeprowadzane ze ścisłym zachowaniem standardów producenta.

 

 1. Elementy powłoki lakierniczej i zabezpieczenia antykorozyjnego nieobjęte gwarancją:

 

 • Uszkodzenie powłoki lakierniczej karoserii lub lakieru spowodowane przez czynniki środowiskowe takie jak atmosferyczne, chemiczne, zwierzęta, wysypywanie warzyw, piasek, sól, żwir, lub zjawiska naturalne (grad, zalanie, itd.) i inne zewnętrzne czynniki (skutki wypadku, itd.)
 • Uszkodzenie spowodowane zaniedbaniem użytkownika, późne zgłoszenie uszkodzenia do naprawy, lub nie przestrzeganie wymagań producenta.
 • Uszkodzenie będące skutkiem zdarzeń nieobjętych gwarancją kontraktową.
 • Konsekwencja napraw, przeróbek, lub modyfikacji wykonanych przez firmy nieuprawnione przez producenta.
 • Koła i elementy mechaniczne, które nie są integralną częścią karoserii lub konstrukcji.

 

 1. Utrata korzyści z gwarancji powłoki lakierniczej i zabezpieczenia antykorozyjnego nastąpi w następujących przypadkach:

 

 • Zostały wykonane modyfikacje lub adaptacje pojazdu, chociaż nie zostały one zaplanowane ani autoryzowane przez GOUPIL Industrie, lub zostały wykonane bez przestrzegania wymagań technicznych określonych przez GOUPIL Industrie.
 • Uszkodzenie jest skutkiem zaniedbania, lub nie przestrzegania wymagań, jakie są podane w instrukcji obsługi i utrzymania.

 

 1. Gwarancja na opcje i akcesoria:

 

W dodatku do gwarancji ustawowej dotyczącej wad ukrytych, GOUPIL Industrie udziela, na nowe opcje i akcesoria gwarancji na wszystkie wady materiałowe, montażowe i produkcyjne na okres 2 lat od daty ich dostarczenia do użytkownika lub do dealera. Ta data jest umieszczana w "certyfikacie gwarancji" instrukcji serwisowania dostarczonej wraz z pojazdem. Należy zaznaczyć, że wszystkie prace, części i robocizna, przeprowadzone w ramach gwarancji są objęte gwarancją do wygaśnięcia gwarancji na pojazd. Części, które zostały wymienione w ramach gwarancji kontraktowej stają się własnością GOUPIL Industrie..

 

Co obejmuje gwarancja na opcje i akcesoria:

 

 • Poza dalej wymienionymi ograniczeniami, gwarancja na opcje i akcesoria obejmuje naprawę lub wymianę elementów uznanych przez GOUPIL Industrie lub jego przedstawiciela za wadliwe i robociznę* niezbędną do przywrócenia sprawności pojazdu. Te czynności mogą być wykonane przy użyciu nowych lub standardowych części zamiennych według decyzji producenta.

*z wyłączeniem zastosowania innych warunków

 

 1. Elementy nieobjęte gwarancją na opcje i akcesoria:

 

 • Wydatki poniesione przez użytkownika na utrzymanie pojazdu, zgodne z zaleceniami producenta.
 • Zaniedbania, niewłaściwe użytkowanie, nieprzestrzeganie wymagań technicznych podanych w instrukcjach użytkowania pojazdu i akcesoriów.
 • Dostosowanie i regulacje.
 • Skutki normalnego zużycia akcesoriów lub opcji.
 • Wymiana części, które doznały normalnego zużycia związanego z użytkowanie pojazdu, jego przebiegiem lub ilością godzin jego pracy lub wpływami środowiska, jeżeli ta wymiana nie jest konsekwencją wady.
 • Uszkodzenia będące skutkiem zjawisk naturalnych, takich jak grad, zalanie, piorun, burza lub innych zagrożeń atmosferycznych, i tych, jakie wynikają z wypadków, pożaru, lub kradzieży.
 • Konsekwencje napraw, przeróbek, lub modyfikacji wykonanych w Waszym pojeździe przez firmy nie autoryzowane przez GOUPIL Industrie.
 • Niebezpośrednie konsekwencje ewentualnych defektów (utrata przyjemności z użytkowania, itp.).

 

 1. Warunki pełnego korzystania z gwarancji na opcje i akcesoria:

 

 • Utrzymywanie i naprawa pojazdu w całkowitej zgodności z wymaganiami GOUPIL Industrie i być w stanie to potwierdzić(książka serwisowa należycie wypełniona, protokoły naprawy, faktury, itd.)
 • W przypadku wykrycia ewentualnego defektu, należy o tym poinformować wydział obsługi posprzedażnej i serwisu GOUPIL Industrie lub autoryzowanego dealera tak szybko jak tylko jest to możliwe. Celem takiego postępowania jest zapewnienie bezpieczeństwa i zapobieżenie pogorszenia stanu zaobserwowanego defektu, które mogłoby doprowadzić do znacznie poważniejszej naprawy niż pierwotnie konieczna. W rezultacie gwarancja kontraktowa nie pokryje kosztów defektu i jego konsekwencji, jeżeli po wykryciu defektu nie będziecie postępować jak napisano powyżej.

 

Nie przestrzeganie tych zasad uczyni użytkownika odpowiedzialnym za wszystkie bezpośrednie i pośrednie przyszłe konsekwencje związane z funkcjonowaniem pojazdu.

 

Utrata korzyści z gwarancji na opcje i akcesoria nastąpi w następujących przypadkach:

 

 • Zostały wykonane modyfikacje lub adaptacje pojazdu, chociaż nie zostały one zaplanowane ani autoryzowane przez GOUPIL Industrie, lub zostały wykonane bez przestrzegania wymagań technicznych określonych przez GOUPIL Industrie.
 • Uszkodzenie jest skutkiem zaniedbania, lub nie przestrzegania wymagań jakie są podane w instrukcji obsługi i utrzymania. (w szczególności przeciążanie, nawet czasowe).

 

 1. Gwarancja na części zamienne:

 

W dodatku do gwarancji ustawowej dotyczącej wad ukrytych, GOUPIL Industrie udziela, na części zamienne gwarancji na wszystkie wady materiałowe, montażowe i produkcyjne jak następuje:

 

 • 1 rok na części posiadające numer seryjny, od daty ich dostawy (wymienionej na protokole dostawy lub na fakturze)
 • 6 miesięcy na części mechaniczne i elektryczne bez numeru seryjnego, od daty ich dostawy (wymienionej na protokole dostawy lub na fakturze).
 • 6 miesięcy na tak zwane części "standardowej wymiany" od daty ich dostawy (wymienionej na protokole dostawy lub na fakturze)
 • Pierwsze użycie materiałów i części zużywalnych.

 

 1. Gwarancja na części zamienne obejmuje:

 

 • Na podstawie przedstawionej faktury zakupu lub protokołu dostawy: wymianę lub naprawę części zamiennej uznanej za wadliwą przez GOUPIL Industrie, koszty pracy i dojazdu, jeżeli część była zamontowana przez technika wyznaczonego przez GOUPIL Industrie.

 

 1. Elementy nieobjęta gwarancją na części zamienne:

 

 • Zaniedbania, niewłaściwe użytkowanie, nieprzestrzeganie wymagań technicznych podanych w instrukcjach użytkowania pojazdu i akcesoriów.
 • Skutki normalnego zużycia części zamiennej.
 • Uszkodzenie związane z błędem montażu.➢Uszkodzenia będące skutkiem zjawisk naturalnych, takich jak grad, zalanie, piorun, burza lub innych zagrożeń atmosferycznych, i tych, jakie wynikają z wypadków, pożaru, lub kradzieży
 • Konsekwencje napraw, przeróbek, lub modyfikacji wykonanych w stosunku do części zamiennej przez firmy nieautoryzowane przez GOUPIL Industrie.
 • Niebezpośrednie konsekwencje ewentualnych defektów (utrata przyjemności z użytkowania, itp.)

 

 1. Warunki pełnego korzystania z gwarancji na części zamienne

 

 • W przypadku wykrycia ewentualnego defektu, należy o tym poinformować wydział obsługi posprzedażnej i serwisu GOUPIL Industrie lub autoryzowanego dealera tak szybko jak tylko jest to możliwe. Celem takiego postępowania jest zapewnienie bezpieczeństwa i zapobieżenie pogorszenia stanu zaobserwowanego defektu, które mogłoby doprowadzić do znacznie poważniejszej naprawy niż pierwotnie konieczna. W rezultacie gwarancja kontraktowa nie pokryje kosztów defektu i jego konsekwencji, jeżeli po wykryciu defektu nie będziecie postępować jak napisano powyżej.

 

Nie przestrzeganie tych zasad uczyni użytkownika odpowiedzialnymi za wszystkie bezpośrednie i pośrednie przyszłe konsekwencje związane z funkcjonowaniem pojazdu.

 

 1. Utrata korzyści z gwarancji na części zamienne nastąpi w następujących przypadkach:

 

 • Zostały wykonane modyfikacje lub adaptacje pojazdu, chociaż nie zostały one zaplanowane ani autoryzowane przez GOUPIL Industrie, lub zostały wykonane bez przestrzegania wymagań technicznych określonych przez GOUPIL Industrie.
 • Uszkodzenie jest skutkiem zaniedbania, lub nie przestrzegania wymagań, jakie są podane w instrukcji obsługi i utrzymania. (w szczególności przeciążanie, nawet czasowe).

 

Pobierz warunki gwarancji

GWARANCJE I SERWISOWANIE GOUPIL