Warunki gwarancji na wózki widłowe Hyster

Zeppelin Polska Sp. z o.o. z dnia 30.01.2019r

 

§ 1               Przedmiot gwarancji

1.1               ZEPPELIN Polska Sp. z o.o., zwana dalej „Gwarantem”, jako sprzedający wózek widłowy, zwany dalej „Wózkiem”, gwarantuje, że opisany wyżej wózek widłowy marki HYSTER, wolny jest od wad materiałowych lub produkcyjnych, a w razie ujawnienia takiej wady powstałej z przyczyny tkwiącej w sprzedanej rzeczy zobowiązuje się do usunięcia wady fizycznej wózka, wyłącznie w zakresie i na warunkach podanych w niniejszej Książce Gwarancyjnej.

1.2               Uprawnienia Kupującego z niniejszej gwarancji mogą zostać przeniesione na inną osobę tylko za zgodą Gwaranta wyrażoną w formie pisemnej.

§ 2               Wykonywanie obowiązków gwarancyjnych

2.1               Obowiązki wynikające z udzielonej gwarancji wykonuje Gwarant lub autoryzowana przez niego placówka serwisowa.

§ 3               Okres gwarancji na nowe wózki

3.1               Na sprzedawane przez siebie wózki Gwarant udziela następującej gwarancji standardowej:

3.1.1          Na nowe wózki czołowe z przeciwwagą udzielana jest gwarancja na okres dwunastu (12) miesięcy lub do osiągnięcia dwóch tysięcy (2000) godzin pracy wózka, zależnie od tego co nastąpi wcześniej.

a)       Na nowe wózki serii „FORTENS”[1] wyposażone w przekładnię „DURAMATCH®” udzielana jest gwarancja na okres dwudziestu czterech (24) miesięcy lub do osiągnięcia czterech tysięcy (4000) godzin pracy wózka, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej, jednakże gwarancją tą objęte są wyłącznie następujące części i podzespoły:

1) blok silnika z układem tłokowo-korbowym

2)  głowica silnika z układem rozrządu

3)  przekładnia DURAMATCH®

4)  zmiennik momentu napędowego

5)  oś napędowa z mechanizmem różnicowym

Pozostałe części i podzespoły objęte są warunkami gwarancji zapisanymi w punkcie 3.1.1 powyżej.

b)      Na nowe wózki elektryczne serii XNT[2] i XN[3] udzielana jest gwarancja na okres dwudziestu czterech (24) miesięcy lub do osiągnięcia czterech tysięcy (4000) godzin pracy wózka, zależnie od tego co nastąpi wcześniej, jednakże gwarancją tą objęte są wyłącznie następujące części i podzespoły:

1)  silniki jazdy (z wyłączeniem uszczelnień)

2)  przekładnie napędowe (z wyłączeniem uszczelnień)

Pozostałe części i podzespoły objęte są warunkami gwarancji zapisanymi w punkcie 3.1.1 powyżej.

c)       Na nowe wózki ciężki Big Truck model H8XM – H52XM oraz maszyn do kontenerów Reachstacker udzielana jest gwarancja na okres dwudziestu czterech (24) miesięcy lub do osiągnięcia czterech tysięcy (4000) godzin pracy wózka, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej, pod warunkiem użytkowania fabrycznie zainstalowanego systemu telemetrii Hyster Tracker*. Zdemontowanie lub zaprzestanie użytkowania systemu telemetrii Hyster Tracker skutkować będzie natychmiastowym unieważnieniem tej gwarancji.

 

3.1.2          Na nowe wózki magazynowe udzielana jest gwarancja na okres dwunastu (12) miesięcy lub do osiągnięcia jednego tysiąca (1000) godzin pracy wózka, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej.

a)       Na nowe wózki magazynowe wysokiego składu: „VNA”[4] udzielana jest gwarancja na okres dwunastu (12) miesięcy lub do osiągnięcia dwóch tysięcy (2000) godzin pracy wózka, zależnie od tego co nastąpi wcześniej.

b)      Na nowe wózki magazynowe serii: „S1.0 – 1.6”[5]; „P1.6 – 2.2”[6]; „P2.0HL”[7]; „Reach Truck”[8] udzielana jest gwarancja na okres dwudziestu czterech (24) miesięcy lub do osiągnięcia czterech tysięcy (4000) godzin pracy wózka, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej.

c)       Na nowe wózki magazynowe do kompletacji serii: „LO2.0 – LO7.0T; RP2.0N – RP2.5N”[9]; udzielana jest gwarancja na okres dwudziestu czterech (24) miesięcy lub do osiągnięcia dwóch tysięcy (2000) godzin pracy wózka, zależnie od tego co nastąpi wcześniej.

3.2               Okres gwarancji biegnie od daty wydania wózka Kupującemu, wskazanemu w niniejszej Książce Gwarancyjnej

§ 4               Obowiązki Gwaranta

4.1               Gwarant zobowiązany jest do:

a)     dostarczenia wózka zgodnego z zamówieniem, wolnego od wad,

b)    wykonania na swój koszt przeglądu przedsprzedażnego wózka,

c)     przekazania Instrukcji Obsługi i Konserwacji wózka,

d)    zapoznania Kupującego z obsługą wózka i zasadami jego użytkowania,

e)     odpłatnego świadczenia usług obsługi technicznej w okresie gwarancji i po jej zakończeniu,

f)      zapewnienia możliwości nabycia oryginalnych części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów.

§ 5               Obowiązki Kupującego

5.1               Kupujący zobowiązany jest do:

a)     używania wózka zgodnie z jego przeznaczeniem,

b)    przestrzegana zasad eksploatacji, w tym harmonogramu przeglądów i konserwacji,

c)     zawiadamiania Gwaranta o zbliżającym się terminie przeglądu lub konserwacji wózka,

d)    zapewnienia odpowiedniego przeszkolenia i wiedzy operatorów,

e)     używania oryginalnych lub dopuszczonych przez Gwaranta części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

§ 6               Gwarancja na części zamienne i osprzęt roboczy

6.1               Gwarancja na części i podzespoły, które zostały wymienione w wózku przez Gwaranta w wykonywaniu jego obowiązków gwarancyjnych kończy się z upływem terminu gwarancji na wózek.

6.2               Zainstalowany na wózku osprzęt roboczy objęty jest odrębną gwarancją jego producenta. Jeżeli strony umowy sprzedaży nie uzgodniły odmiennie, to postanowienia niniejszej gwarancji nie obejmują osprzętu roboczego.

6.3               Gwarancja na części i podzespoły, które zostały wymienione w wózku przez Gwaranta po upływie okresu gwarancji na wózek (naprawy odpłatne) udzielana jest gwarancja na okres dwunastu (12) miesięcy lub dwóch tysięcy (2000) godzin pracy wózka, zależnie od tego co nastąpi wcześniej.

Wyjątek stanowią wózki magazynowe, których okres gwarancji wynosi dwanaście (12) miesięcy lub jeden tysiąc (1000) godzin pracy wózka, zależnie od tego co nastąpi wcześniej, części do tych wózków podlegają gwarancji przez okres dwunastu (12) miesięcy lub jednego tysiąca (1000) godzin pracy wózka zależnie od tego co nastąpi wcześniej.

§ 7               Zakres Gwarancji

7.1               Gwarant zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wady fizycznej wózka, jeżeli wada taka jest spowodowana użyciem przez producenta nieodpowiedniego materiału lub niewłaściwym montażem wózka i zostanie zgłoszona Gwarantowi w okresie gwarancji.

7.2               Odpowiedzialność Gwaranta nie obejmuje wad, uszkodzeń lub innych niesprawności, które zostały spowodowane nieprzestrzeganiem zasad eksploatacji wózka, dopuszczeniem osoby nieuprawnionej do obsługi wózka, używaniem wózka niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykonywaniem napraw albo konserwacji niezgodnie z zaleceniami producenta wózka lub Urzędu Dozoru Technicznego, lub w sposób sprzeczny z doraźnymi zaleceniami personelu technicznego Gwaranta, lub w nieodpowiednim terminie albo niezgodnie z Instrukcją Obsługi Wózka. W szczególności gwarancja nie obejmuje:

a)     uszkodzeń mechanicznych spowodowanych uderzeniem, kolizją lub wypadkiem,

b)    uszkodzeń spowodowanych używaniem wózka w środowisku agresywnym chemicznie,

c)     uszkodzeń spowodowanych przeciążeniem mechanicznym lub przegrzaniem,

d)    skutków niewykonywania lub niewłaściwego wykonywania czynności obsługi codziennej, w tym nie utrzymywania wózka w czystości,

e)     uszkodzeń spowodowanych zanieczyszczeniem płynów eksploatacyjnych, w tym oleju hydraulicznego, oleju przekładni, oleju silnika.

f)      uszkodzeń spowodowanych zaniedbaniem zgłoszenia we właściwym terminie niesprawności wózka, które spowodowało zwiększenie zakresu szkody,

g)    uszkodzeń spowodowanych samowolnym dokonywaniem napraw lub konserwacji lub stosowaniem niedozwolonego osprzętu albo nieoryginalnych części lub niedozwolonych materiałów eksploatacyjnych, a także samowolnymi zmianami lub modyfikacjami,

h)     skutków niewłaściwego przechowywania wózka,

i)       skutków użycia nieprawidłowych lub złej jakości paliw.

7.3               Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych oraz części podlegających zużyciu, oraz ich wymiany po określonym przebiegu, takich jak m.in.:

 1. Kleje, szczeliwa i uszczelnienia
 2. materiały myjące
 3. smary i oleje
 4. płyn chłodzący
 5. złącza i styki
 6. palec rozdzielacza
 7. wtryskiwacze
 8. świece zapłonowe
 9. szczotki silników elektrycznych i rozruszników
 10. filtry
 11. paski klinowe
 12. żarówki i bezpieczniki
 13. szczęki hamulcowe
 14. okładziny lub tarcze cierne montowane w podzespołach
 15. części gumowe
 16. opony
 17. pióra wycieraczek

7.4               Baterie trakcyjne i prostowniki dostarczane wraz z wózkiem objęte są odrębną gwarancją ich producenta.

7.5               Odpowiedzialność Gwaranta nie obejmuje również:

 1. normalnego zużycia lub starzenia się części galwanizowanych, powłoki lakieru, tapicerki i obić miękkich oraz zużycia części mechanicznych spowodowanego codziennym korzystaniem z wózka lub działaniem czynników zewnętrznych,
 2. drobnych niesprawności nie mających istotnego wpływu na ocenę jakości, parametry techniczne i sprawność działania wózka lub jego części (np. lekki hałas lub wibracja), a także wad, które nie ujawniają się w normalnych warunkach używania wózka,
 3. uszkodzeń powstałych przy załadunku lub w czasie transportu,
 4. strat pośrednich lub bezpośrednich związanych z niemożliwością korzystania z wózka w wyniku jego awarii.

§ 8               Przeglądy i konserwacje

8.1               Przeglądy okresowe i konserwacje, które są przewidziane i opisane w Instrukcji Obsługi, Dokumentacji Techniczno-Ruchowej producenta oraz czynności przeglądowe wymagane przepisami Urzędu Dozoru Technicznego są dokonywane przez Gwaranta odpłatnie.

8.2               Wykaz czynności przeglądowych wymaganych przez producenta zawiera Instrukcja Obsługi.

8.3               Zakres i częstotliwość przeglądów wymaganych przez Urząd Dozoru Technicznego wynika z właściwych przepisów prawa.

8.4               W celu uzgodnienia przeglądu Kupujący ma obowiązek powiadomienia Gwaranta  z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż trzy dni robocze, o zbliżającym się terminie przeglądu lub konserwacji. Zgłoszenie wózka do przeglądu powinno mieć formę pisemną.

8.5               Niewykonywanie, lub nieterminowe wykonywanie obowiązkowych okresowych przeglądów lub konserwacji, lub niewywiązanie się przez Kupującego z obowiązku zgłoszenia wykonania przeglądu lub konserwacji skutkuje utratą gwarancji.

§ 9               Naprawy gwarancyjne

9.1               Wszelkie naprawy wózka w okresie trwania gwarancji mogą być dokonywane jedynie przez upoważniony personel techniczny Gwaranta albo autoryzowaną przez niego placówkę serwisową.

9.2               Świadczenie gwarancyjne ogranicza się do wykonania naprawy wózka lub wymiany wadliwej części lub podzespołu. O sposobie i zakresie naprawy decyduje Gwarant. Usunięcie wady spowodowanej przyczynami wymienionymi w punkcie 7.1 dokonywane będzie nieodpłatnie. Uszkodzenia powstałe z przyczyn wymienionych w punkcie 7.2 powyżej traktowane będą jako nie objęte gwarancją.

9.3               Gwarant zobowiązany jest do zapewnienia świadczeń gwarancyjnych jedynie w normalnych godzinach pracy przedsiębiorstwa Gwaranta lub wskazanej przez niego autoryzowanej placówki serwisowej.

§ 10            Nieuzasadnione wezwanie

10.1           W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu, a w szczególności, gdy wezwany do naprawy wózka personel techniczny Gwaranta stwierdzi, iż naprawa polegała na wykonaniu czynności obsługi codziennej, lub drobnych regulacji nieistotnych z punktu widzenia gwarancji, takich jak na przykład:

 1. zmiana parametrów pracy wózka na życzenie Kupującego;
 2. dokręcenie opasek zaciskowych, połączeń śrubowych itp.
 3. uzupełnienie elektrolitu, lub płynów eksploatacyjnych itp.

10.2           W przypadku stwierdzenia, że przyczyna awarii leży po stronie Użytkownika, patrz punkt 7.2 wezwanie będzie uznane za nieuzasadnione.

10.3           W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionego wezwania, reklamacja nie będzie uznana, a koszty wezwania i naprawy poniesie Kupujący.

§ 11            Utrata gwarancji

11.1           Poza innymi przypadkami przewidzianymi w niniejszych warunkach lub przepisach prawa, Gwarant zostaje zwolniony z obowiązków gwarancyjnych w przypadku:

a)     naruszenia plomb lub zamierzonego uszkodzenia licznika godzin pracy wózka,

b)    zniszczenia lub usunięcia tabliczki znamionowej lub numerów identyfikacyjnych wózka lub jego podzespołów,

c)     odstąpienia wózka bez zgody Gwaranta do używania przez inny podmiot, lub użytkowania wózka w warunkach innych niż te, do których wózek został sprzedany,

d)    zaniechania wykonania przeglądu okresowego w terminie przewidzianym w Instrukcji Obsługi Wózka.

11.2           Gwarant nie zapewnia dostosowywania i przydatności wózka do indywidualnych potrzeb Kupującego, wykraczających poza normalne przeznaczenie wózka.

§ 12            Gwarancja Przedłużona (opcja)

12.1           Gwarancja może zostać przedłużona na warunkach określonych poniżej. Bieg gwarancji przedłużonej rozpoczyna się od wygaśnięcia gwarancji standardowej, zapisanej z §3 niniejszej Książki Gwarancyjnej i trwa do uzyskania przez wózek odpowiedniej liczby miesięcy lub godzin pracy wózka, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej, zapisanych w Umowie Kupna-Sprzedaży[10]. Gwarancja przedłużona może być udzielona tylko na nowy wózek, który będzie używany przez pierwszego Kupującego w uzgodnionych w chwili sprzedaży warunkach. Gwarancji przedłużonej nie podlegają wózki odsprzedane, lub używane przez użytkownika innego niż pierwszy nabywca.

12.2           Gwarancją przedłużoną objęte są wady materiałowe lub produkcyjne następujących podzespołów wózka, które powstały i zostały zgłoszone Gwarantowi w okresie obowiązywania gwarancji przedłużonej, zmniejszające użyteczność wózka:

 

 1. silnik spalinowy (z wyłączeniem uszczelnień, układu paliwowego, wydechowego, elektrycznego oraz osprzętu i akcesoriów),
 2. skrzynia biegów (z wyłączeniem uszczelnień, płytek ciernych i czujników),
 3. oś napędowa (z wyłączeniem uszczelnień, łożysk, kół, opon i hamulców),
 4. silniki elektryczne jazdy i pomp hydraulicznych (z wyłączeniem szczotek, łożysk i czujników),
 5. sterowniki elektroniczne (z wyłączeniem bezpieczników i styków)
 6. rama wózka i konstrukcja masztu (z wyłączeniem łożysk, przewodów, rolek i łańcuchów),
 7. pompy hydrauliczne i rozdzielacz hydrauliczny (z wyłączeniem uszczelnień, przewodów i czujników),
 8. oś skrętna (z wyłączeniem uszczelnień, łożysk, kół, opon i sworzni oraz panewek łączników skrętu),
 9. chłodnica (z wyłączeniem przewodów i czujników).

12.3           Warunkiem otrzymania gwarancji przedłużonej jest:

 1. zawarcie takiej klauzuli w momencie zakupu wózka, poprzedzonej oceną przewidywanych warunków pracy wózka i wypełnieniem formularza „Warunki Pracy Wózka”,
 2. podpisanie z Gwarantem odpowiedniej umowy serwisowej na okres trwania gwarancji przedłużonej.

12.4           Kupujący traci uprawnienia do korzystania z gwarancji przedłużonej, automatycznie, bez potrzeby oświadczenia Gwaranta, w przypadku, gdy:

 1. wózek jest używany w innych warunkach lub w inny sposób albo w innym miejscu niż wskazane i opisane w formularzu „Warunki Pracy Wózka”,
 2. Kupujący zbył lub oddał wózek do używania innej osobie pod jakimkolwiek tytułem prawnym.

12.5           O ile umowa nie stanowi inaczej, producent może udzielić opcjonalnej gwarancji przedłużonej do uzyskania przez wózek odpowiedniej liczby miesięcy lub godzin pracy wózka, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej. Jest to maksymalnie 36 miesięcy, natomiast maksymalna ilość godzin pracy uzależniona jest od typu wózka zgodnie z poniższym wykazem:

a)                                                6.000 godzin – na wózki:
i) czołowe spalinowe „FORTENS”: H1.6FT – H9.0FT i S2.0FT – S9.0FT;
ii) czołowe elektryczne: A1.3XNT – A1.5XNT, J1.5XNT – J2.0XNT, J1.6XN – J5.5XN, E2.0XN – E5.5XN;
iii) magazynowe o napędzie elektrycznym: P1.6 – P2.2, P2.0HL, S1.0 – S1.6, S1.0E – S1.2E, R1.4 – R2.5, R1.0E – R1.4E;

b)                                               4.000 godzin – na wózki:
i) czołowe spalinowe: H2.0XT – H3.0XT, H8XM – H52XM[11] i Reachstacker11
ii) magazynowe do kompletacji zamówień o napędzie elektrycznym:
LO1.0 – LO7.0T, K1.0L, K1.0M,,K1.0H, RP2.0N – RP2.5N, RS1.6;

c)                                                3.000 godzin – na wózki:
i) magazynowe o napędzie elektrycznym: P2.5 – P3.0, P2.0S, P2.0SD,
P2.0SE, RP2.0N, RP2.0 – RP 3.0, S1.0E, S1.5S, S1.0C – S1.5C, RS1.2 – RS1.5 i C1.0 – C1.5.

 

§ 13            Postanowienia końcowe

13.1           Jedynym dokumentem uprawniającym do korzystania z gwarancji jest niniejsza Książka Gwarancyjna.

13.2           Książka Gwarancyjna jest jedynym dokumentem określającym zakres i warunki odpowiedzialności Gwaranta względem Kupującego za wady fizyczne wózka ujawnione w okresie trwania gwarancji.

13.3           Wszelkie zmiany postanowień gwarancji wymagają zgody obu stron w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

13.4           W sprawach nieuregulowanych niniejszą gwarancją mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

 

[1] H1.6FT – H9.0FT – początek numeru seryjnego: B299, C299, G001, K006, L006, P177, U005 oraz S2.0FT – S9.0FT – początek numeru seryjnego: G187, H004, J004, G024

[2] A1.3XNT – A1.5XNT, J1.5XNT – J2.0XNT – początek numeru seryjnego: D203, K160;

[3] E2.0XN – E5.5XN, J1.6XN – J5.5XN – początek numeru seryjnego: A099, A268, A276, A935, A970:

[4] C1.0 – C1.5 – początek numeru seryjnego: B463, B464:

[5] S1.0 – S1.6 – początek numeru seryjnego: D456;

[6] P1.6 – P2.2 – początek numeru seryjnego: A418;

[7] P2.0HL – początek numeru seryjnego: A472;

[8] R1.4 – R2.5, R1.0E – R1.4E – początek numeru seryjnego: D435, A432;

[9] LO2.0 – LO7.0T, RP2.0 – RP2.5N, RS1.6 – początek numeru seryjnego: E444, C449, C450;

* Dotyczy wózków zamówionych po 21.01.2019

[10]  Maksymalne okresy, na jakie producent udziela opcjonalnej gwarancji przedłużonej podane są w punkcie 12.5 niniejszej książki gwarancyjnej.

[11] Dla wózków ciężkich H8XM – H52XM i maszyn do kontenerów Reachstacker – producent dopuszcza możliwość negocjacji okresu opcjonalnej gwarancji przedłużonej na etapie składania zamówienia

Pobierz warunki gwarancji

HYSTER Warunki Gwarancji